A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung
www.tudieu.de

Lộ Viên Tịch - Nhập Níp Bàn


 1. Lộ nhập Níp-Bàn thông thường chót Na cảnh  Gồm 2 lộ:
  1. Chót mót cảnh, liền viên tịch.
  2. Chót mót cảnh, xen hữu phần rồi viên tịch.


  Hai lộ viên tịch chót mót cảnh có:
  8 chập tâm là 1 sát na khai ý môn, 5 sát na đổng lực, 2 sát na mót cảnh
  3 chặng là chặng khai môn, chặng đổng lực và chặng mót cảnh
  21 thứ tâm là 1 tâm khai ý môn, 9 tâm đổng lực tố dục giới, 11 tâm mót cảnh.

  chuaphapluan.com

 2. Lộ nhập Níp-Bàn thông thường chót Đổng lực
 3. Lộ nhập Níp-Bàn liên Thiền
 4. Lộ nhập Níp-Bàn hiện Thông
 5. Lộ nhập Níp-Bàn Phản Khán
 6. Lộ nhập Níp-Bàn đắc Đạo tột Mạng


A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

© www.tudieu.de