A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung
www.tudieu.de

Lộ Viên Tịch - Nhập Níp Bàn

 1. Lộ nhập Níp-Bàn thông thường chót Na cảnh
 2. Lộ nhập Níp-Bàn thông thường chót Đổng lực
 3. Lộ nhập Níp-Bàn liên Thiền
  Bậc thánh vô sanh khi gần viên tịch níp bàn, có trường hợp Ngài nhập thiền trước để an tịnh hoặc để chế ngự thân khổ thọ. Gọi trường hợp nầy là Lộ viên tịch liên thiền (jhānasamanantaravīthi).

  Lộ viên tịch liên thiền diễn ra với hạng trì căn thì có sát na chuẩn bị; với hạng lợi căn thì không có sát na chuẩn bị.

  Lại nữa, lộ sát na chuẩn bị có hai hình thức là xuất thiền, liền viên tịch; xuất thiền xen hữu phần mới viên tịch; Lộ không có sát na chuẩn bị cũng có hai hình thức: xuất thiền, liền viên tịch và xuất thiền xen hữu phần mới viên tịch.

  Lộ viên tịch liên thiền có:
  bất định số chập tâm sanh vì là nhập thiền có vô số sát na tâm thiền
  2 chặng là chặng khai môn và chặng đổng lực (gồm đổng lực dục giới và đổng lực kiên cố)
  14 thứ tâm là 1 tâm khai ý môn (chặng khai môn), 1 trong 4 tâm đại tố (chặng đổng lực dục giới), 1 trong 9 tâm thiền tố đáo đại (chặng đổng lực kiên cố)

  chuaphapluan.com

 4. Lộ nhập Níp-Bàn hiện Thông
 5. Lộ nhập Níp-Bàn Phản Khán
 6. Lộ nhập Níp-Bàn đắc Đạo tột Mạng


A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

© www.tudieu.de