A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung
www.tudieu.de

Lộ Viên Tịch - Nhập Níp Bàn

 1. Lộ nhập Níp-Bàn thông thường chót Na cảnh
 2. Lộ nhập Níp-Bàn thông thường chót Đổng lực
 3. Lộ nhập Níp-Bàn liên Thiền
 4. Lộ nhập Níp-Bàn hiện Thông  Muốn hóa hiện thần lực trước khi viên tịch thì vị A La Hán nhập thiền cơ rồi xuất ra, chú nguyện thứ phép lạ mà mình muốn thị hiện rồi lại nhập vào thiền cơ bận nhì. Khi vừa xuất khỏi thiền cơ thì tâm lộ hiện thông (abhiññāvithī) lập tức khởi lên, nó diễn tiến như sau: rúng động, dứt dòng, khai ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, thông tố (1 sát na duy nhất). Khi tâm thông tố hiện khởi thì phép lạ nào mà mình đã ước nguyện sẽ hiển hiện tức khắc. Sau khi tâm thông tố vừa diệt xong thì tâm tử sẽ lập tức kế tục hoặc là có một hữu phần xen vào giữa thông tố và tử.

  Vậy trong trường hợp này, viên tịch liên thông có đến hai mô thức viên tịch: Đổng lực nối liền tâm hoặc giữa đổng lực (thông tố) và tâm tử có hữu phần xen vào.  Biện giải Tâm pháp - tr.77

  Vị A la hán sắp níp bàn nếu có duyên cớ như bậc Đạo Sư bảo thi triển thần thông, hoặc vị ấy muốn cảm hoá quần chúng, hoặc tiếp độ quyến thuộc, hoặc muốn tự giải quyết nhục thể v.v... thì vị ấy hiện thông rồi viên tịch. Đây gọi là viên tịch hiện thông.

  Thông (abhiññā) là năng lực siêu nhiên của định ngũ thiền sắc giới tu chứng với đề mục biến xứ (kasiṇa), vì thế, muốn hiện thông là phải nhập ngũ thiền trước, gọi là nhập thiền cơ. Tất nhiên thiền cơ trong trường hợp vị A la hán viên tịch hiện thông là ngũ thiền tố sắc giới.

  Xuất thiền cơ, vị ấy khởi ước nguyện thực hiện điều gì rồi lộ hiện thông khởi lên. Nếu là vị trì căn thì có sát na chuẩn bị, nếu là vị lợi căn thì không có sát na chuẩn bị giữa khai ý môn và cận hành. Sau khi kết thúc tâm thông liền khỏi lên tâm tử, vô dư níp bàn hoặc kết thúc tâm thông, có xen Hữu phần rồi mới khởi lên tâm tử vô dư níp bàn.

  Giai đoạn nhập thiền cơ có:
  vô số chập tâm là vì tâm thiền sanh liên tục vô số sát na.
  2 chặng là chặng khai môn và chặng đổng lực (gồm đổng lực dục giới và đổng lực kiên cố).
  3 thứ tâm là 1 tâm khai ý môn, 2 tâm đại tố thọ xả hợp trí, 1 tâm tố sắc giới ngũ thiền.

  Giai đoạn hiện thông có:
  6 hoặc 5 chập tâm là sát na khai ý môn, sát na chuẩn bị (hoặc không có), cận hành, thuận thứ, chuyển tộc và sát na tâm thông tố.
  2 chặng là chặng khai môn và chặng đổng lực (gồm đổng lực dục giới và đổng lực kiên cố).
  3 thứ tâm là 1 tâm khai ý môn, 2 tâm đại tố thọ xả hợp trí, 1 tâm thông tố.

  chuaphapluan.com

 5. Lộ nhập Níp-Bàn Phản Khán
 6. Lộ nhập Níp-Bàn đắc Đạo tột Mạng


A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

© www.tudieu.de