A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung
www.tudieu.de

Lộ Viên Tịch - Nhập Níp Bàn

 1. Lộ nhập Níp-Bàn thông thường chót Na cảnh
 2. Lộ nhập Níp-Bàn thông thường chót Đổng lực
 3. Lộ nhập Níp-Bàn liên Thiền
 4. Lộ nhập Níp-Bàn hiện Thông
 5. Lộ nhập Níp-Bàn Phản Khán  Lộ viên tịch phản khán chi thiền (paccavekkhaṇasamanantaravīthi), diễn trình gồm ba giai đoạn:
  1. nhập thiền,
  2. phản khán chi thiền,
  3. cận tử.


  Gọi là lộ viên tịch phản khán chi thiền vì trước khi sanh lộ cận viên tịch có lộ phản khán chi thiền sau khi nhập thiền. Lấy lộ phản khán chi thiền mà gọi tên cho trường hợp viên tịch nầy.

  Giai đoạn 1 là lộ nhập thiền tố. Số chập, số chặng, số thứ tâm, nên hiểu giống như lộ nhập thiền tố bình nhật vậy. Có hoặc không có sát na chuẩn bị.

  Giai đoạn 2 là lộ phản khán chi thiền. Có 8 chập tâm là 1 sát na khai môn, 7 sát na đổng lực. Có 2 chặng là khai môn và đổng lực. Có 5 thứ tâm là 1 tâm khai ý môn và 4 tâm đại tố hợp trí.

  Giai đoạn 3 là lộ cận viên tịch. Có 6 chập tâm là sát na khai môn và 5 sát na đổng lực, có 2 chặng là khai môn và đổng lực. Có 9 thứ tâm là 1 tâm khai ý môn và 8 tâm đại tố. Dứt đổng lực liền viên tịch, hay dứt đổng lực xen hữu phần mới viên tịch.

  Lộ viên tịch phản khán chi thiền và lộ viên tịch liên thiền khác nhau ở điểm: Lộ viên tịch liên thiền là nhập thiền xuất thiền rồi viên tịch; còn lộ viên tịch phản khán là cũng nhập thiền nhưng sau khi xuất thiền còn xét lại chi thiền và sanh lộ ý cận tử rồi mới níp bàn.

  chuaphapluan.com 6. Lộ nhập Níp-Bàn đắc Đạo tột Mạng


A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

© www.tudieu.de