A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trungwww.tudieu.de

Tâm Thiện Siêu Thế

Tâm Đạo Thiền

(Bấm vào các nút để xem thay đổi.)(Bấm vào các nút để xem thay đổi.)

[196] - Thế nào là các pháp thiện? Khi nào tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân đến tịch diệt, đoạn trừ thiên kiến, chứng đạt đệ nhất địa vức, ly các dục, ly các bất thiện pháp, chứng và trú thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ ... trong khi ấy, có xúc, có thọ, ... có bất phóng dật; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp thiện.
[197] - Thế nào là xúc trong khi ấy? Trong khi ấy pháp mà va chạm, đụng chạm, tư cách đối xúc, trạng thái đối xúc. Ðây là xúc trong khi ấy.
...
[215] - Thế nào là tri vị tri quyền trong khi ấy? Trí tuệ mà pháp chưa từng biết, thấy pháp chưa từng thấy, chứng đạt pháp chưa từng chứng đạt, hiểu pháp chưa từng hiểu pháp tác chứng pháp chưa từng tác chứng, trí tuệ; pháp là trí hiểu biết, ... trạch pháp, chánh kiến. Ðây là tri vị tri quyền trong khi ấy.
...
[257] Hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp thiện.
[258] Lại nữa trong khi ấy có bốn uẩn, có hai xứ, có hai giới, có ba thực, có chín quyền, có năm chi thiền, có tám chi đạo, có bảy lực, có ba nhân, có một xúc, có một thọ, có một tưởng, có một tư, có một tâm, có một thọ uẩn, có một tưởng uẩn, có một hành uẩn, có một thức uẩn, có một ý xứ, có một ý quyền, có một ý thức giới, có một pháp xứ, có một pháp giới; hoặc là trong khi ấy, có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp thiện ... (trùng) ...
[259] - Thế nào là hành uẩn trong khi ấy? Tức xúc, tư, tầm, tứ, hỷ, nhất hành tâm,... bất phóng dật, hoặc là khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh, ngoại trừ thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ thức uẩn. Ðây là các hành uẩn trong khi ấy ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

Tâm Thiện Siêu Thế

A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

© www.tudieu.de