Sampayuttapaccayo
Tương Ưng Duyên

Tikapatthana - Ngài SN Goenka tụng

Sampayuttapaccayo Tương ưng duyên
Kusalo dhammo kusalassa dhammassa
sampayuttapaccayena paccayo
Pháp thiện trợ pháp thiện bằng tương ưng duyên tức là
Kusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ
sampayuttapaccayena paccayo.
một uẩn thiện trợ ba uẩn bằng tương ưng duyên,
Tayo khandhā ekassa khandhassa
sampayuttapaccayena paccayo.
ba uẩn trợ một uẩn bằng tương ưng duyên,
Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ
sampayuttapaccayena paccayo.
hai uẩn trợ hai uẩn bằng tương ưng duyên.
Akusalo dhammo akusalassa dhammassa
sampayuttapaccayena paccayo
Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng tương ưng duyên tức là
Akusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ
sampayuttapaccayena paccayo.
một uẩn bất thiện trợ ba uẩn bằng tương ưng duyên,
Tayo khandhā ekassa khandhassa
sampayuttapaccayena paccayo.
ba uẩn trợ một uẩn bằng tương ưng duyên,
Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ
sampayuttapaccayena paccayo.
hai uẩn trợ hai uẩn bằng tương ưng duyên.
Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa
sampayuttapaccayena paccayo
Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng tương ưng duyên tức là
Vipākābyākato kiriyābyākato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ
sampayuttapaccayena paccayo.
một uẩn vô ký quả vô ký tố trợ ba uẩn bằng tương ưng duyên
Tayo khandhā ekassa khandhassa
sampayuttapaccayena paccayo.
ba uẩn trợ một uẩn bằng tương ưng duyên,
Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ
sampayuttapaccayena paccayo.
hai uẩn trợ hai uẩn bằng tương ưng duyên;
Paṭisandhikkhaṇe vipākābyākato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ
sampayuttapaccayena paccayo.
trong sát na tái tục một uẩn vô ký quả trợ ba uẩn bằng tương duyên,
Tayo khandhā ekassa khandhassa
sampayuttapaccayena paccayo.
ba uẩn trợ một uẩn bằng tương ưng duyên,
Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ
sampayuttapaccayena paccayo.
hai uẩn trợ hai uẩn bằng tương ưng duyên.

© www.tudieu.de