VIDEO CÁC BUỔI HỌC TÀI LIỆU BẢNG NÊU CHI PHÁP SÁCH CẦN CÓ SẴN

A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

Bài mới nhất

02/06/2024Duyên Khởi - Danh Sắc duyên Lục Nhập (3)
01/06/2024Duyên Khởi - Danh Sắc duyên Lục Nhập (2)
25/05/2024Duyên Khởi - Danh Sắc duyên Lục Nhập
19/05/2024Duyên Khởi - Thức duyên Danh Sắc (4)

VIDEO BUỔI HỌC

 • VIDEO - TÂM, TÂM SỞ & SẮC PHÁP
 • VIDEO - BỘ PHÁP TỤ
 • VIDEO - PĀLI CĂN BẢN
 • DUYÊN SINH - DUYÊN HỆ

  27/06/2021
  Giới thiệu về Duyên
  15/05/2021
  Thiền-Na Duyên
  17/05/2021
  Duyên (1)
  24/05/2021
  Duyên (2)
  31/05/2021
  Nhân Duyên (1)
  07/06/2021
  Nhân Duyên (2)
  14/06/2021
  Nhân Duyên (3)
  21/06/2021
  Vô ký - Nhân Duyên
  28/06/2021
  Vô ký tố & quả - Nhân Duyên
  05/07/2021
  Nhân Duyên - 7 câu yếu tri
  12/07/2021
  Câu Sanh Duyên
  19/07/2021
  Câu Sanh Duyên (2)
  26/07/2021
  Câu Sanh Duyên (3)
  02/08/2021
  Câu Sanh Duyên (4) CYT7
  09/08/2021
  Câu Sanh Duyên (5) CYT7 (2)
  18/08/2021
  Câu Sanh Duyên (6) CYT8+9
  25/08/2021
  Hỗ Tương Duyên
  01/09/2021
  Tương Ưng Duyên
  08/09/2021
  Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên
  15/09/2021
  Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên (2)
  26/09/2021
  Cảnh Duyên
  13/10/2021
  Cảnh Duyên (2)
  20/10/2021
  Cảnh Duyên (3) CYT 1
  23/10/2021
  Cảnh Duyên (4) CYT 1 (1)
  27/10/2021
  Cảnh Duyên (5) CYT 2
  03/11/2021
  Cảnh Duyên (6) CYT 3
  10/11/2021
  Cảnh Duyên (7) CYT 3 (7)
  17/11/2021
  Cảnh Duyên (8) CYT 4
  24/11/2021
  Cảnh Duyên (9) CYT 5
  01/12/2021
  Cảnh Duyên (10) CYT 6
  08/12/2021
  Cảnh Duyên (11) CYT 7
  22/12/2021
  Cảnh Duyên (12) CYT 8
  29/12/2021
  Cảnh Duyên (13) CYT 9
  05/01/2022
  Giống Câu Sanh
  12/01/2022
  Câu sanh Trưởng Duyên
  16/01/2022
  Thọ - Duyên Sinh
  19/01/2022
  Câu sanh Trưởng Duyên - 7CYT
  09/02/2022
  Trưởng Duyên
  16/02/2022
  Câu sanh Nghiệp Duyên
  23/02/2022
  Bộ Vị trí - 4 Luận cứ 6 phạm trù
  02/03/2022
  Bộ Vị trí - Thuận Nghịch
  09/03/2022
  Danh Vật Thực Duyên
  16/03/2022
  Danh Vật Thực Duyên (2)
  23/03/2022
  Câu sanh Quyền Duyên
  30/03/2022
  Thiền-Na & Đồ-Đạo Duyên
  31/03/2022
  HetuSabhāga theo Tam Đề Thiện
  06/04/2022
  HetuGhatanā theo Tam Đề Thiện
  13/04/2022
  Nhân Duyên - Hiệp lực & Tấu hợp
  14/04/2022
  Nhân Duyên - Hiệp lực & Tấu hợp (2)
  20/04/2022
  Dị Thục Quả Duyên
  21/04/2022
  Nhân Duyên - tấu hợp 5
  27/04/2022
  Thiền Na Duyên - Hiệp lực
  28/04/2022
  Thiền Na Duyên - CYT1 và Lộ Tâm
  04/05/2022
  Thiền Na Duyên - Bản đồ và Chi tiết
  05/05/2022
  Năng, Sở và Địch Duyên
  11/05/2022
  Pañhāvāro - Yếu tri
  12/05/2022
  Vô Gián & Câu Sanh Duyên
  18/05/2022
  Cận Y Duyên
  19/05/2022
  Tiền Sanh Duyên
  25/05/2022
  Hiện Hữu Duyên
  26/05/2022
  Cảnh Trưởng Duyên (1)
  01/06/2022
  Cảnh Trưởng Duyên (2)
  02/06/2022
  Cảnh Trưởng Duyên (3)
  09/06/2022
  Cảnh Trưởng Duyên (4)
  15/06/2022
  Cảnh Tiền Sanh Duyên (1)
  16/06/2022
  Cảnh Tiền Sanh Duyên (2)
  22/06/2022
  Cảnh Tiền Sanh Duyên (3)
  23/06/2022
  Cảnh Tiền Sanh Duyên (4)
  29/06/2022
  Vật Cảnh Tiền Sanh Y Duyên (1)
  30/06/2022
  Vật Cảnh Tiền Sanh Y Duyên (2)
  06/07/2022
  Vật Cảnh Tiền Sanh Y Duyên (3)
  07/07/2022
  Vật Cảnh Tiền Sanh Trưởng Duyên
  09/07/2022
  Hiệp Lực & Tấu Hợp Duyên
  13/07/2022
  Hiệp Lực & Tấu Hợp - Cảnh Duyên CYT 1
  14/07/2022
  Hiệp Lực & Tấu Hợp - Cảnh Duyên CYT 2
  20/07/2022
  Hiệp Lực & Tấu Hợp - Cảnh Duyên CYT 3
  21/07/2022
  Hiệp Lực & Tấu Hợp - Cảnh Duyên CYT 1-2-3
  17/08/2022
  Hiệp Lực & Tấu Hợp - Cảnh Duyên CYT 4
  18/08/2022
  Năng Sở Địch - Cảnh Duyên
  24/08/2022
  Cảnh Duyên - CYT 6 BT-VK
  25/08/2022
  Cảnh Duyên - CYT 7 VK-VK
  31/08/2022
  Cảnh Duyên - phân tích chi pháp
  01/09/2022
  Cảnh Duyên - CYT 8 VK-T
  14/09/2022
  Cảnh Duyên - CYT 9 VK-BT
  15/09/2022
  Cảnh Duyên - VK-BT (Khổ Tập)
  21/09/2022
  Vô Gián Duyên (1) - Hiệp lực
  22/09/2022
  Vô Gián Duyên (2) - Phân tích
  28/09/2022
  Vô Gián Duyên (3) - Thiện trợ Thiện
  29/09/2022
  Vô Gián Duyên (4) - Lộ ngũ & lộ ý
  05/10/2022
  Vô Gián Duyên (5) - chỉ chấm bảng nêu
  12/10/2022
  Vô Gián Duyên (6) - Thiện trợ Vô Ký 1
  13/10/2022
  Vô Gián Duyên (7) - Thiện trợ Vô Ký 2
  19/10/2022
  Vô Gián Duyên (8) - Bất Thiện trợ Bất Thiện
  20/10/2022
  Vô Gián Duyên (9) - Bất Thiện trợ Vô Ký
  26/10/2022
  Vô Gián Duyên (10) - Vô Ký trợ Vô Ký
  27/10/2022
  Vô Gián Duyên (11) - Vô Ký trợ Vô Ký (2)
  15/02/2023
  Vô Gián Duyên (12) - Vô Ký trợ Thiện
  04/03/2023
  Trùng Dụng Duyên (1)
  05/03/2023
  Trùng Dụng Duyên (2) - Bản đồ
  11/03/2023
  Vô Gián Nghiệp Duyên (1)
  12/03/2023
  Tiền Sanh Quyền Duyên
  18/03/2023
  Tiền Sanh Quyền Duyên (2)
  19/03/2023
  Vật Tiền Sanh Duyên 1
  02/04/2023
  Vật Tiền Sanh Y & Câu Sanh Y Duyên
  02/04/2023
  Vật Tiền Sanh Y Duyên (9/52 duyên)
  09/04/2023
  Vật Tiền Sanh Y Duyên 1
  15/04/2023
  Vật tiền sanh Y Duyên 2
  16/04/2023
  Y chỉ duyên (Sabhāga & Ghaṭanā)
  22/04/2023
  Hậu Sanh Duyên
  23/04/2023
  Thường Cận Y Duyên
  29/04/2023
  Thường Cận Y Duyên (CYT1)
  30/04/2023
  Thường Cận Y Duyên (CYT2)
  06/05/2023
  Thường Cân Y Duyên (CYT3)
  07/05/2023
  Thường Cân Y Duyên (CYT4)
  13/05/2023
  Thường Cân Y Duyên (CYT5)
  14/05/2023
  Thường Cân Y Duyên (CYT6)
  27/05/2023
  Thường Cân Y Duyên (CYT7-9)
  03/06/2023
  Tam đề Thọ - Cảnh Duyên
  04/06/2023
  Tam đề Thọ - Nhân Duyên
  10/06/2023
  Tam đề Thọ - Cảnh Duyên (2)
  11/06/2023
  Tam đề Thọ - Cảnh Duyên (3)
  06/01/2024
  Duyên Khởi - mở đầu
  07/01/2024
  Duyên Khởi - 7 trú xứ & 8 giải thoát
  13/01/2024
  Duyên Khởi - theo VDP
  14/01/2024
  Duyên khởi - Tâm Bất thiện
  20/01/2024
  Duyên khởi - 4 tứ phần
  21/01/2024
  Duyên Khởi - Tâm bất Thiện (2)
  27/01/2024
  Duyên Khởi - Tứ Phần Duyên
  03/02/2024
  Duyên Khởi - Tứ Phần Nhân
  04/02/2024
  Duyên Khởi - Thức duyên Danh Sắc
  18/02/2024
  Duyên Khởi - Duyên Hệ
  25/02/2024
  Duyên Khởi - Tâm Bất Thiện 9-12
  02/03/2024
  Duyên Khởi - Tâm Đại Thiện 1-8
  03/03/2024
  Tâm Thiện Thiền Sắc Giới
  16/03/2024
  Duyên Khởi - Tâm Vô Ký
  23/03/2024
  Danh Sắc Lục Nhập (2)
  31/03/2024
  Duyên Khởi - Phân tích theo Kinh
  06/04/2024
  Vô Minh duyên Hành - Duyên hệ
  07/04/2024
  Duyên Khởi - Nghiệp
  04/05/2024
  Duyên Khởi - Hành duyên Thức
  05/05/2024
  Duyên Khởi - Hành duyên Thức (2)
  11/05/2024
  Thức duyên Danh Sắc
  12/05/2024
  Thức duyên Danh Sắc (2)
  18/05/2024
  Duyên Khởi - Thức duyên Danh Sắc (3)
  19/05/2024
  Duyên Khởi - Thức duyên Danh Sắc (4)
  25/05/2024
  Duyên Khởi - Danh Sắc duyên Lục Nhập
  01/06/2024
  Duyên Khởi - Danh Sắc duyên Lục Nhập (2)
  02/06/2024
  Duyên Khởi - Danh Sắc duyên Lục Nhập (3)

  ↑ trở lên đầu trang

  www.tudieu.de

  © vdpzoom.com