VIDEO CÁC BUỔI HỌC TÀI LIỆU BẢNG NÊU CHI PHÁP SÁCH CẦN CÓ SẴN

A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

Bài mới nhất

02/06/2024Duyên Khởi - Danh Sắc duyên Lục Nhập (3)
01/06/2024Duyên Khởi - Danh Sắc duyên Lục Nhập (2)
25/05/2024Duyên Khởi - Danh Sắc duyên Lục Nhập
19/05/2024Duyên Khởi - Thức duyên Danh Sắc (4)

VIDEO BUỔI HỌC

 • VIDEO - DUYÊN SINH - DUYÊN HỆ
 • VIDEO - BỘ PHÁP TỤ
 • VIDEO - PĀLI CĂN BẢN
 • TÂM, TÂM SỞ & SẮC PHÁP

  05/12/2020
  Giới thiệu sơ lược
  06/12/2020
  Cách đọc bảng nêu chi pháp
  12/12/2020
  Tâm và tâm sở
  13/12/2020
  Lộ trình tâm
  19/12/2020
  Tâm Đáo Đại
  20/12/2020
  Quan hệ Tâm sở và Tâm
  26/12/2020
  Tâm và Cảnh
  27/12/2020
  Vô Minh duyên Hành
  02/01/2021
  Phân loại tâm
  03/01/2021
  80 Pháp thực tính & Níp bàn
  09/01/2021
  Danh chế định & Đề mục thiền
  10/01/2021
  Sắc Pháp
  16/01/2021
  Uẩn Xứ và Giới
  17/01/2021
  31 Cõi
  23/01/2021
  Bộ Pháp tụ
  24/01/2021
  Các cõi tam giới
  31/01/2021
  Tâm tục sinh và các cõi
  06/02/2021
  Tam Đề & Các giống tâm
  07/02/2021
  Thời gian và Thời kỳ
  13/02/2021
  Lục bộ (Chakka)
  14/02/2021
  12 Tâm Bất Thiện
  20/02/2021
  Katame dhammā akusalā?
  21/02/2021
  8 Tâm Tham
  26/02/2021
  Akusalacittaṃ
  27/02/2021
  Tâm Bất Thiện Thứ Nhất
  06/03/2021
  Tà Kiến
  07/03/2021
  Tà Kiến (2)
  13/03/2021
  Ngã Mạn
  14/03/2021
  Phân tích Tâm bất thiện
  20/03/2021
  Sân và Si
  21/03/2021
  Đổng lực & Sự yếu hiệp
  27/03/2021
  Kāmāvacarakusalacitta
  28/03/2021
  Tâm đại thiện - Nhân Quả
  03/04/2021
  Tâm sở Trí tuệ
  04/04/2021
  Tâm sở Trí tuệ (2)
  10/04/2021
  10 pháp cần được biết toàn diện
  11/04/2021
  7 lối giải Duyên sinh
  17/04/2021
  Bản đồ 12 Duyên sinh
  18/04/2021
  10 pháp cần được tu tập
  24/04/2021
  10 pháp cần được tác chứng
  25/04/2021
  Thiền sắc giới
  01/05/2021
  Kinh Chuyển Pháp Luân
  02/05/2021
  Đạo và các đề mục Thiền
  08/05/2021
  Thiện sắc giới
  09/05/2021
  Thiện vô sắc giới
  15/05/2021
  Thiền-Na Duyên
  16/05/2021
  10 thành tựu - 5 thông
  22/05/2021
  Thiền phân tích - Mātikā
  23/05/2021
  Đề mục Thiền
  29/05/2021
  Tâm Siêu thế
  30/05/2021
  Đắc Đạo
  04/06/2021
  Tâm Siêu thế (2)
  06/06/2021
  Tâm Siêu thế (3)
  12/06/2021
  Tâm Vô Nhân
  13/06/2021
  Tâm Vô Nhân (2)
  19/06/2021
  Phân loại Tâm
  20/06/2021
  Hỏi & Đáp: Tâm
  26/06/2021
  Tâm Thức Ý
  03/07/2021
  Lộ Tâm (1)
  04/07/2021
  Lộ Tâm (2)
  10/07/2021
  Lộ Tâm (3) - Sanh Tử ở các Cõi
  11/07/2021
  Lộ Tâm (4) - Tâm tái tục
  17/07/2021
  Níp Bàn
  18/07/2021
  Lộ Tâm (5) - Ngũ môn cảnh lớn
  24/07/2021
  Lộ Tâm (6) - Hộ kiếp khách
  25/07/2021
  Hộ kiếp Hỷ và Xả
  31/07/2021
  Lộ Cái Thứ Chặng Người và Cõi
  01/08/2-21
  Lộ Ngũ - Môn - Vẫy tay
  07/08/2021
  Lộ Ngũ Môn
  08/08/2021
  Lộ Ngũ Môn - Các cõi
  14/08/2021
  Lộ Ngũ - 4 cỡ Cảnh
  15/08/2021
  Lộ Ngũ - 4 loại Lộ
  21/08/2021
  Biện giải Tâm pháp
  22/08/2021
  Sắc Pháp - tuổi thọ và phân loại
  28/08/2021
  Biện giải Tâm pháp (2)
  29/08/2021
  Biện giải Tâm pháp (3)
  04/09/2021
  Biện giải Tâm pháp (4) Nghiệp Xứ
  05/09/2021
  Khảo sát Thiền Quán Nghiệp Xứ
  11/09/2021
  Khảo sát Thiền Quán Nghiệp Xứ (2)
  12/09/2021
  Đề mục Thiền chỉ
  18/09/2021
  Lộ Ý Môn (1)
  19/09/2021
  Lộ Ý Môn (2) Chiêm bao
  25/09/2021
  Cảnh
  02/10/2021
  Phân loại Cảnh
  03/10/2021
  7 nhóm Tâm - 21 Cảnh
  09/10/2021
  Cảnh Chơn đế & cảnh Tục đế
  10/10/2021
  Samuṭṭhāna
  16/10/2021
  Phân loại các Pháp
  17/10/2021
  Nghiệp (1)
  17/10/2021
  Nghiệp (2)
  24/10/2021
  Lộ Ý Kiên Cố
  30/10/2021
  Người Tứ Quả : A-la-hán
  31/10/2021
  Cảnh Chế Định & cảnh Đáo Đại
  06/11/2021
  Lộ đắc Sơ Đạo
  13/11/2021
  Người Sơ Quả
  14/11/2021
  Người Tam Nhân
  20/11/2021
  Lộ Hiện Thông
  21/11/2021
  Pháp Lậu - Nhân Duyên
  27/11/2021
  Lộ Nhập Thiền Quả
  28/11/2021
  Thiền Khô Thiền Ướt
  04/12/2021
  Lộ Nhập Thiền Diệt
  05/12/2021
  Lộ Kiên Cố (tổng kết)
  11/12/2021
  Lộ Nhập Níp Bàn Liên Thiền
  12/12/2021
  Lộ Nhập Níp Bàn Hiện Thông
  18/12/2021
  Lộ Viên tịch phản khán chi Thiền
  19/12/2021
  6 chi Thiền
  01/01/2022
  Sắc pháp - tổng lược
  02/01/2022
  Sắc pháp - 4 Sắc Đại hiển
  08/01/2022
  Sắc pháp - 24 Sắc Y sinh
  09/01/2022
  Sắc pháp - 10 Sắc Không Rõ
  15/01/2022
  Sắc uẩn - phân tích theo Kinh
  22/01/2022
  Sắc uẩn - phân tích theo Kinh (2)
  23/01/2022
  Sắc pháp - Matika - phần I & II
  05/02/2022
  Sắc pháp - Matika - phần II (tt)
  06/02/2022
  Sắc pháp - theo Tứ Pháp Siêu Lý
  12/02/2022
  Sắc pháp - Tam Đề
  13/02/2022
  Sắc pháp - Tam Đề (2)
  19/02/2022
  Sắc pháp - Tứ Đề
  20/02/2022
  Sắc pháp - Ngũ Đề - Thập nhất Đề
  26/02/2022
  Nhân sanh Sắc pháp
  27/02/2022
  Nghiệp Lực & Sắc Pháp
  05/03/2022
  Tâm Xuất Sinh Xứ (Cittasamuṭṭhāna)
  06/03/2022
  7 thể loại sắc Tâm
  12/03/2022
  Sắc Quý Tiết - 4 tờ Lộ Sắc
  13/03/2022
  Sắc Vật Thực - 4 Xuất Sinh Xứ
  19/03/2022
  Bọn Sắc (Kalāpa)
  20/03/2022
  8 Bọn Sắc Tâm
  26/03/2022
  Sắc Quý Tiết - Sắc Vật Thực
  02/04/2022
  Sắc Đại Hiển & Ngũ Thanh Triệt
  09/04/2022
  Tâm - phân loại
  16/04/2022
  Sinh Tiến Dị Diệt
  23/04/2022
  Sắc Ý Vật
  30/04/2022
  Tâm Nhãn Thức Quả Thiện Vô Nhân
  07/05/2022
  Tâm Bất Thiện - Trích Cú và Điều Pháp
  21/05/2022
  Tâm Tham - Trích Cú và Điều Pháp
  28/05/2022
  Tâm Sân - Trích Cú và Điều Pháp
  04/06/2022
  Tâm Hoài Nghi - Phóng Dật
  08/06/2022
  Tam đề Dĩ Sanh
  11/06/2022
  Giảng về Kiến (Diṭṭhikatthā)
  18/06/2022
  Kiến: Khoái Lạc & Tùy Ngã
  25/06/2022
  Kiến: Tà Kiến
  02/07/2022
  Giảng về Trí
  16/07/2022
  Trí: Pháp cần được biết rõ
  23/07/2022
  Trí: Pháp cần đoạn trừ
  27/07/2022
  Tâm Thiện Siêu Thế
  30/07/2022
  Tâm Thiện Siêu Thế (2)
  03/08/2022
  Trích cú tâm Sơ Đạo
  04/08/2022
  Trích cú tâm Sơ Đạo (2)
  06/08/2022
  Tâm Đạo: Phần Điều pháp
  11/08/2022
  Tứ Thiền
  13/08/2022
  Thiền: bậc, tiến trình, cảnh
  20/08/2022
  Trí: Pháp cần được tu tập
  03/09/2022
  Trí: Thoái Hóa, Bền Vững, Thù Thắng, Thông Suốt
  07/09/2022
  Trí: Khổ Đế
  18/09/2022
  Tu Chỉ & Quán - Yuganaddha
  25/09/2022
  Chỉ trước Quán sau
  02/10/2022
  Tu Chỉ - Đề mục & Cá tánh
  20/11/2022
  Bộ Ngữ Tông - Bàng Sanh
  23/11/2022
  Bộ Ngữ Tông - Nhãn Kiến Sắc
  24/11/2022
  Nhãn Kiến Sắc Ngữ (2)
  27/11/2022
  Nhãn - Kiến & Đối chiếu
  30/11/2022
  Sắc nhãn xứ ấy là thế nào?
  01/12/2022
  Sắc nhĩ xứ ấy là thế nào?
  04/12/2022
  Những Điểm Dị Biệt - tổng quan (1)
  07/12/2022
  Sắc sắc xứ ấy là thế nào?
  08/12/2022
  Bộ Ngữ Tông - Cật Vấn Thông
  11/12/2022
  9 chương Thắng Pháp
  14/12/2022
  Tâm - ôn tập
  15/12/2022
  Tâm (2)
  18/12/2022
  Tâm (3) Tâm Đại Thiện & Tâm Sở
  24/12/2022
  Tâm (4) Tâm Đại Quả
  25/12/2022
  Nhị Đề Tiểu Đỉnh (1)
  28/12/2022
  Tụ Lậu (1)
  31/12/2022
  Tụ Lậu (2)
  01/01/2023
  Tụ Lậu (3)
  07/01/2023
  Tụ Lậu (4)
  12/03/2023
  Trung Tảo Vãn Thọ
  20/05/2023
  Bộ Chất Ngữ
  28/05/2023
  Tam đề Thọ
  03/06/2023
  Tam đề Thọ - Cảnh Duyên (1)
  17/06/2023
  Xứ (Āyatana)
  18/06/2023
  Tâm & Thức Uẩn
  25/06/2023
  Tụ Lậu
  08/07/2023
  Tụ Lậu (3)
  09/07/2023
  Tụ Lậu (4) Uẩn Xứ Giới Đế
  15/07/2023
  Tâm Tục Sinh - Uẩn Xứ
  16/07/2023
  Cõi - Danh & Sắc
  22/07/2023
  Tâm Siêu Thế - Tam Đề 16
  23/07/2023
  Tâm Siêu Thế - Tam Đề 16 (2)
  10/09/2023
  Vấn đề Thiên Nhãn
  16/09/2023
  Cõi - Tâm
  17/09/2023
  Cõi & Người
  20/09/2023
  Lộ tâm - giới thiệu
  23/09/2023
  Người Khổ & Người Lạc vô nhân
  24/09/2023
  Cõi Thế Gian
  27/09/2023
  Lộ Tâm - phân loại cảnh đồ
  30/09/2023
  Cõi Phạm Thiên
  01/10/2023
  Kiếp
  04/10/2023
  Tổng hợp Lộ trình (sách nói)
  08/10/2023
  Thế gian Hoại
  11/10/2023
  Tâm Lộ - Tâm Chủ và Khách quan
  14/10/2023
  Hình thànhThế giới
  15/10/2023
  Nghiệp Quả
  15/10/2023
  Ngạ Quỷ
  20/10/2023
  Lộ tâm - từ ngữ pali
  21/10/2023
  Atula - Thần thông
  22/10/2023
  Cõi Sắc Giới
  25/10/2023
  Lộ Nhãn Môn Cảnh Rất Lớn
  28/10/2023
  Cõi Nhị Thiền
  29/10/2023
  Cõi Nhị Thiền (2)
  01/11/2023
  Lộ Nhãn Môn Cảnh Rất lớn (2)
  04/11/2023
  Cõi Nhị Thiền (3)
  05/11/2023
  Cõi Tam Thiền
  08/11/2023
  Lộ Nhãn Môn Cảnh Rất Lớn (#)
  03/03/2024
  Tâm Thiện Thiền Sắc Giới
  09/03/2024
  Duyên khởi - Tâm Thiện Vô Sắc
  10/03/2024
  Tâm Thiện Siêu Thế
  17/03/2024
  Duyên Khởi - Danh Sắc Lục Nhập
  24/03/2024
  Duyên Khởi - Lộ Ngũ - Lộ ý môn
  30/03/2024
  Duyên Khởi - Thiện Sắc Giới (2)

  ↑ trở lên đầu trang

  www.tudieu.de

  © vdpzoom.com