Hướng dẫn: Thầy Nguyễn Trung
ZOOM ID 9666698888 Passcode: 88888888
Chủ Nhật hàng tuần từ 20h30 đến 21h30

NgàyChủ đềYoutubeTài liệu
11/12/2022Giới thiệu A Tỳ Đàm
18/12/2022Cách đọc bảng nêu
25/12/2022Liệt kê Tâm Sở
08/01/2023Tổng quát về Tâm
19/02/2023Tâm dục giới thiện
26/02/2023Tâm dục giới thiện (tiếp theo)
12/03/2023Tâm đại thiện số 1
23/03/2023Tâm đại thiện số 1 (tiếp theo)
19/03/2023Tâm đại thiện số 2, 3, 4
26/03/2023Tâm đại thiện số 5, 6
02/04/2023Tâm đại thiện số 7, 8
09/04/2023Phân loại Tâm theo 9 khía cạnh
16/04/2023Đọc tên 121 tâm
23/04/2023Đọc tên 121 tâm (tiếp theo)
30/04/2023Đọc tên tâm theo Abhidhammatthasaṅgaho
07/05/2023Tâm dục giới bất thiện

Tài Liệu

BẢNG NÊU CHI PHÁP CẦN CÓ SẴN

Tải hình vể máy: xin bấm nút chuột phải và chọn "Save image as ...".
Học viên nên in ra bảng lớn A3 hay A2

Bảng Có Chữ

Bảng Trống

Bảng Có Số

Bảng Trắng Đen

SÁCH CẦN CÓ SẴN

Toát Yếu A Tỳ Đàm
Bản-giải-Siêu-lý-cao-học
Bản-giải-Siêu-lý-tiểu-học
Kho Tàng Pháp Học
Vi Diệu Pháp Sơ Cấp
Thắng Pháp Tập Yếu
Abhidhammattha saṅgaho (Pāḷi)
Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 1
Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 2
Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 3a
Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 3b
Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 3c
Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 4
Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 5a
Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 5b

Chỉ chấm Bảng nêu

Đố vui Vi Diệu Pháp