A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung
www.tudieu.de

Bộ Ngữ Tông
23 chương

10 đề tàiCác tông phái
 1. Về Đức Phật
 2. Về Các Bậc Thánh
  1. A-La-Hán
  2. Các Tầng Thánh Thấp Hơn
  3. Thánh Đạo
 3. Về Người Phàm Phu
 4. Về Chư Thiên
 5. Về Tăng Bảo
 6. Về Giáo Pháp
 7. Về Cá Nhân
 8. Về Vũ Trụ
 9. Về Vô Vi
 10. Một Số Vấn Đề Khác
 1. Theravādins: Thượng Tọa Bộ
 2. Mahiṃsāsakas: Hóa Địa Bộ, Di Sa Tắc Bộ
 3. Dhammaguttikas: Pháp Tạng Bộ
 4. Sarvatthivādins: Nhất Thiết Hữu Bộ
 5. Kassapikas: Ca Diếp Bộ, Ẩm Quang Bộ
 6. Sankantikas: Thuyết Chuyển Bộ
 7. Suttavādins: Kinh Lượng Bộ
 8. Vajjiputtakas: .Ộc Tử Bộ
 9. Gokulikas: Kê Dận Bộ
 10. Ekabbohārikas: Nhất Thuyết Bộ
 11. Dhammustariyas: Pháp Thượng Bộ
 12. Bhadrayānikas: Hiền Trụ Bộ
 13. Channagarikas: Mật Lâm Sơn Bộ
 14. Sammitiyas: Chánh Lượng Bộ
 15. Pannattivādins: Thi Thiết Bộ
 16. Bahulikas (Bahussutiyas): Đa Văn Bộ
 17. Cetiyavādins: Chế Đa Sơn Bộ
 18. Mahāsanghikas: Đại Chúng Bộ
Bốn bộ phái Andhakas:
 1. Rajagiriyas: Vương Sơn Trú Bộ
 2. Siddatthakas: Nghĩa Thành Bộ
 3. Purvaseliyas: Đông Sơn Trú Bộ
 4. Aparaseliyas: Tây Sơn Trú Bộ
Chánh tạng - Kathāvatthupāḷi

* C01.14: Cật Vấn Thông (Abhiññānuyogo)
* C03.07: Vấn đề Thiên Nhãn (Dibbacakkhukathā)
* C18.09: Vấn Ðề Nhãn Vật Và Cảnh Sắc (Cakkhunārūpampassatītikathā)
* C20.04: Vấn Ðề Bàng Sanh (Tiracchāna kathā)
Tiracchānakathā Bàng Sanh Ngữ
869. Atthi devesu tiracchānagatāti? 1823. Tự ngôn: Bàng sanh vẫn có trong hàng Chư thiên phải chăng?
Āmantā. Phản ngữ: Phải rồi.
Atthi tiracchānagatesu devāti? Tự ngôn: Chư thiên vẫn có trong loại bàng sanh phải chăng?
Na hevaṃ vattabbe…pe… Phản ngữ: Không nên nói thế đó...
Atthi devesu tiracchānagatāti? Tự ngôn: Bàng sanh vẫn có trong hàng Chư thiên phải chăng?
Āmantā. Phản ngữ: Phải rồi.
Devaloko tiracchānayonīti? Tự ngôn: Cõi Trời là nơi sanh ra của bàng sanh phải chăng?
Na hevaṃ vattabbe…pe… Phản ngữ: Không nên nói thế đó...
Atthi devesu tiracchānagatāti? Tự ngôn: Bàng sanh vẫn có trong hàng Chư thiên phải chăng?
Āmantā. Phản ngữ: Phải rồi.
Atthi tattha kīṭā paṭaṅgā makasā makkhikā ahī vicchikā satapadī gaṇḍuppādāti ? Tự ngôn: Bò cào, châu chấu, muỗi, ruồi, rắn, rít, bò kẹp, con lãi vẫn có trong hàng Chư thiên phải chăng?
Na hevaṃ vattabbe…pe… Phản ngữ: Không nên nói thế đó...
870. Natthi devesu tiracchānagatāti? 1824. Phản ngữ: Bàng sanh không có trong hàng Chư thiên phải chăng?
Āmantā. Tự ngôn: Phải rồi.
Nanu atthi tattha erāvaṇo nāma hatthināgo sahassayuttaṃ dibbaṃ yānanti? Phản ngữ: Thần tượng, xe tiên mà sánh bằng 1000 con ngựa vẫn có trong hàng Chư thiên phải chăng?
Āmantā. Tự ngôn: Phải rồi.
Hañci atthi tattha erāvaṇo nāma hatthināgo sahassayuttaṃ dibbaṃ yānaṃ, tena vata re vattabbe – ‘‘atthi devesu tiracchānagatā’’ti. Phản ngữ: Nếu mà Tượng vóc đặc biệt gọi là thần mã, xe tiên mà sánh với 1000 con Ngựa vẫn có trong Chư thiên ấy, chính do nhân đó mới có nói rằng bàng sanh vẫn có trong hàng Chư thiên.
871. Atthi devesu tiracchānagatāti? 1825. Tự ngôn: Bàng sanh vẫn có trong hàng Chư thiên phải chăng?
Āmantā. Phản ngữ: Phải rồi.
Atthi tattha hatthibandhā assabandhā yāvasikā kāraṇikā bhattakārakāti? Tự ngôn: Những loại tượng, những loại ngựa, người cắt cỏ nuôi tượng, người quản lý bực làm đồ ăn cho chúng sanh vẫn có trong hàng Chư thiên phải chăng?
Na hevaṃ vattabbe. Phản ngữ: Không nên nói thế đó...
Tena hi natthi devesu tiracchānagatāti.Tự ngôn: Nếu thế đó loài bàng sanh cũng vẫn không có trong Chư thiên chớ gì.

Chương 20 - 04: Vấn Ðề Bàng Sanh (Tiracchāna kathā)

Vấn Ðề Bàng Sanh (Tiracchāna kathā)


Ðiểm tranh luận: Bàng sanh vẫn hiện hữu ở cõi Chư thiên.

Theo chú giải: Trong cõi Chư thiên, nhiều vị có hình dáng giống bàng sanh như Erāvana; có hình dáng giống voi hay ngựa, nhưng không có các loài bàng sanh tái sanh trong cõi này. Nhưng phái Andhakas, lại cho rằng trên cõi Chư thiên, có sự tái sanh của loài bàng sanh.

(1) Th.: - Có phải Ngài cũng quan niệm ngược lại là Chư thiên tái sanh trong loài bàng sanh? hay là thế giới Chư thiên chính là thế giới bàng sanh? cào cào, châu chấu, muỗi ruồi, rắn, bò cạp vẫn có ở cõi Chư thiên chăng? Ngài khước từ tất cả những điều này. Do đó, Ngài không thể nào duy trì luận điểm mà Ngài đưa ra …

(2) A.: - Nhưng có phải có voi thần Erāvana ở trên cõi Chư thiên kéo được mấy ngàn chiếc xe trên cõi ấy?

(3) Th.: - Nhưng có phải ở cõi Chư thiên cũng có ngựa, có người giữ ngựa, có người huấn luyện voi chăng? ...

4. Of Animals in Heaven

Controverted Point.—That animals may be reborn among the devas.

From the Commentary.—Among devas many—for instance, Eravana*—assume animal shapes, such as those of elephants or horses, but no animals are reborn as such among them. Some, however, like the Andhakas, assume that because such celestial shapes have been seen, therefore these were celestially reborn animals.

[1] Th.—Do you then imply that conversely devas are reborn as animals ? Or that the deva-world is an animal kingdom? That there may there be found moths, beetles, gnats, flies, snakes, scorpions, centipedes, earthworms ? You deny all this. Then you cannot maintain your proposition.

[2] A.—But is not the wondrous elephant Eravana there, the thousand-wise yoked celestial mount?

[3] Th.—But are there also elephant and horse stables there, and fodder and trainers and grooms? . . .

↑ trở lên


A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

© www.tudieu.de