www.palivdp.com

Lớp Đặc Biệt

Sư Cô Nhiệm Pháp

Hướng dẫn lớp học tiếng Pāli trên Zoom

Lớp này đã mãn khóa
kết thúc năm 2021.

Giới thiệu trang mới www.paliphuocson.com

Sư cô Nhiệm Pháp có mở lớp học thêm vào lúc 7 giờ tối (19h00) thứ Bảy và Chủ Nhật
Quý vị cần học thêm xin tham gia bằng nối kết mạng dưới đây.

https://senbac.zoom.us/j/8465786414?pwd=Q0hOejZzUWNvWmU1VVFXeVAvL0pUUT09

ZOOM ID của lớp: 846 578 6414
Mật mã: 012357

 • Bài song ngữ Việt-Pāḷi
 • Phát âm Pāḷi
 • Tài liệu
 • Bài tập
 • Videos các buổi học
  19.01.2021Lớp vỡ lòng: Mẫu tự và Phát âm21.01.2021Vần ngược phụ âm ghép
  26.01.2021Vần ngược phụ âm ghép (2)28.01.2021Phụ âm ghép bất quy tắc
  02.02.2021Pāli Vi diệu pháp - trang 07 - 1304.02.2021Pāli Vi diệu pháp - trang 14 - 15
  09.02.2021Pāli Vi diệu pháp - trang 15 - 1916.02.2021Pāli Vi diệu pháp - trang 20 - 22
  18.02.2021Pāli Vi diệu pháp - trang 22 - 2623.02.2021Pāli Vi diệu pháp - Tâm Sở
  02.03.2021Hồi hướng chư thiên - Pāli04.03.2021Pāli Vi diệu pháp - trang 30 - 35
  09.03.2021Pāli Vi diệu pháp - trang 35 - 3811.03.2021Pāli Vi diệu pháp - trang 38 - 40
  16.03.2021Pāli Vi diệu pháp - trang 40 - 4118.03.2021Pāli Vi diệu pháp - trang 41 - 46
  23.03.2021Pāli Vi diệu pháp - trang 46 - 5025/03/2021Pāli Vi diệu pháp - trang 51 - 53
  30/03/2021Pāli Vi diệu pháp - trang 54 - 6001/04/2021Cittupadakandam
  06/04/2021Chánh Kiến - Chánh Niệm 08/04/2021Phasso Vedanā Saññā
  13/04/2021Cetanā 15/04/2021Niệm
  20/04/2021Kinh Đại Niệm Xứ 22/04/2021Quán thân
  27/04/2021Quán thân (2) 29/04/2021Quán thân (3)
  04/05/2021Quán thân (4) 06/05/2021Quán thân (5)
  13/05/2021Quán thân (6) 18/05/2021Quán Thọ
  20/05/2021Quán Tâm 25/05/2021Quán Pháp
  27/05/2021Quán Pháp (2) 01/06/2021Quán Pháp (3)
  03/06/2021Quán Pháp (4) 08/06/2021Lễ bái Tam Bảo
  10/06/2021Hồi hướng Chư thiên 15/06/2021Quán Pháp (5)
  17/06/2021Quán Pháp (6) 01/07/2021Quán Pháp (7) Bốn Đế
  08/07/2021Dứt bài Niệm Xứ 13/07/202124 Duyên
  15/07/2021Cảnh Duyên 20/07/2021Cảnh Duyên (2)
  22/07/2021Trưởng Duyên 27/07/2021Vô Gián Duyên
  29/07/2021Vô Gián Duyên (2) 03/08/2021Hỗ Tương Duyên
  05/08/2021Cận Y Duyên 10/08/2021Trùng Dụng Duyên
  12/08/2021Thiền Na Duyên 17/08/2021Kinh Chuyển Pháp Luân (1)
  19/08/2021Kinh Chuyển Pháp Luân (2) 24/08/2021Kinh Chuyển Pháp Luân (3)
  26/08/2021Kinh Chuyển Pháp Luân (4) 31/08/2021Kinh Chuyển Pháp Luân (5)
  07/09/2021Kinh Hộ Trì (1) 09/09/2021Kinh Hộ Trì (2)
  14/09/2021Paritta Parikamma (KHT1) 16/09/2021Mangala Sutta (KHT2)
  21/09/2021Mangala Sutta (KHT2) 23/09/2021Mangala Sutta (KHT3)
  28/09/2021Mangala Sutta (KHT4) 30/09/2021Mangala Sutta (KHT5)
  05/10/2021Mangala Sutta (KHT6) 07/10/2021Mangala Sutta (KHT7)
  12/10/2021Kinh Châu Báu (KHT8) 14/10/2021Kinh Châu Báu (KHT9)
  19/10/2021Kinh Châu Báu (KHT10) 21/10/2021Kinh Châu Báu (KHT11)
  26/10/2021Kinh Châu Báu (KHT12) 28/10/2021Kinh Châu Báu (KHT13)
  02/11/2021Kinh Châu Báu (KHT14) 04/11/2021Kinh Châu Báu (KHT15)
  09/11/2021Kinh Châu Báu (KHT16) 11/11/2021Kinh Châu Báu (KHT17)
  16/11/2021Kinh Từ Bi (KHT18) 18/11/2021Kinh Từ Bi (KHT19)
  23/11/2021Kinh Từ Bi (KHT20) 25/11/2021Kinh Từ Bi (KHT21)
  30/11/2021Khandha Sutta (KHT22) 02/12/2021Khandha Sutta (KHT23)
  07/12/2021Kinh Con Công (KHT24) 09/12/2021Kinh Con Công (KHT25)
  14/12/2021Buổi họp mặt mãn khóa

  Bài tập

  Việt - Pāḷi - English
  Thế nào là các pháp bất thiện? Katame dhammā akusalā? Which are the states that are bad?
  Lý Duyên khởi Paṭiccasamuppāda Dependent Origination
  Vô minh duyên hành avijjāpaccayā saṅkhārā Ignorance as condition to volitional processes
  Tâm đại thiện Dhammā kusalā Good Thought
  Tâm đại thiện (2) Dhammā kusalā (2) Good Thought (2)
  Bộ Pháp Tụ - 22 đầu đề tam Dhammasaṅgaṇī - Bāvīsati Tikamātikā
  Kinh Niệm xứ Satipaṭṭhāna sutta Mindfulness Meditation
  Quán Thọ Vedanānupassī Observing the Feelings
  Quán Tâm Cittānupassī Observing the Mind
  Quán Pháp Dhammānupassī Observing the principles
  Tâm Dục giới Kāmāvacaracittāni Consciousness in the Sensuous Sphere
  Kinh Ananda Ānandasuttaṃ
  Vô Thường Aniccavaggo
  Hạng Người Ít Nghe Assutavāsutta
  Phân Tích (Bát Chánh Đạo) Vibhaṅgasuttaṃ
  Phẩm Gánh Nặng Bhārasuttaṃ
  Bốn địa Bhūmi-Catukka Fourfold planes
  Kinh Chuyển Pháp Luân Dhammacakkappavattana Sutta
  Ðầu Lá Cờ Dhajaggasuttaṃ
  Giảng về Kiến Diṭṭhikathā
  Nhân Duyên Hetupaccayo
  Bốn Loại Nghiệp Kammacatukkaṃ
  Giảng về Đạo Maggakathā
  Thiền phân tích Jhānavibhaṅgo Analysis Of Jhana
  Kinh Từ Bi Mettasuttaṃ
  Cha Mẹ Của NakuLa Nakulapitusuttaṃ
  Ví Dụ Với Núi Pabbatasuttaṃ
  Phân giải Duyên Paccayaniddeso
  Kinh Hộ Trì Paritta Parikamma Protective Verses
  Vô Ngại Giải Đạo Paṭisambhidāmaggapāḷi
  Pháp cú Song yếu Dhammapada Yamakavaggo The Path of Dhamma - The Pairs
  Phẩm Không Phóng Dật Dhammapada Appamādavaggo Heedfulness
  Câu sanh duyên Sahajātapaccayo
  Kinh Phân biệt sáu xứ Saḷāyatanavibhaṅgasuttaṃ
  Kinh Mũi Tên Sallasuttaṃ
  Thắng Pháp Tập Yếu Luận Abhidhammatthasaṅgaho
  Các loại tâm sở Cetasikaparicchedo
  Phân loại linh tinh Pakiṇṇakaparicchedo
  Tà kiến Diṭṭhigatikā
  Tâm thiện sắc giới Rūpāvacarakusalaṃ Good In The Universe Of Form
  Trạm Xe Rathavinītasuttaṃ Chariot relays
  Kinh thừa tự Pháp Dhammadāyādasuttaṃ
  Ví dụ con rắn Alagaddūpamasuttaṃ The Simile of the Snake

  Phát Âm
  Lễ bái Tam Bảo
  * Lễ bái Tam Bảo (2)
  Hồi hướng Chư thiên
  Kinh Chuyển Pháp Luân
  Kinh Hộ Trì (chưa học xong)
  Kinh Châu Báu
  Kinh Từ Bi
  Kinh Khandha
  Kinh Con Công
  Mẫu tự Pali
  Vần ngược phụ âm ghép
  Vần xuôi
  Tài Liệu
  Bàn phím Pali Cittupadakandam
  Giáo trình Pāli trọn bộ Hồi hướng chư thiên - Pāli
  Kinh Hộ Trì (TK Đức Hiền) Lễ bái (IMAYA)
  Lễ bái Tam bảo tóm tắt Mẫu tự Pali
  Pali Hàm Thụ (TK Giác Giới) ParittaSutta Silananda
  Satipaṭṭhāna Guide (Mahāsī Sayādaw) The First Three Discourses of the Buddha
  Từ Điển Việt - Pāḷi (sd Định Phúc) Tự điển Pali Việt Giản Lược (HT Bửu Chơn)
  Tải bảng gõ Bảng phụ âm ghép
  Trắc nghiệm Pāli Bài so câu Việt-Pāli-English

  Kết nối thông tin mạng
  Kinh Pāli Tự điển Pāli
  Từ điển Việt - Pāḷi

  © www.palivdp.com